Święty Jacek - światło ze ŚląskaGłównym celem tego przedsięwzięcia było zainteresowanie postacią urodzonego w Kamieniu Śląskim, jednego z najbardziej znanych w świecie polskich świętych, a także integracja młodzieży szkół średnich i wyższych metropolii górnośląskiej.

Nasz portal  został wskazany uczestnikom konkursu jako główne źródło wiedzy.  Szczególnie cieszy udział młodzieży  w projekcie. Dlatego z satysfakcją  przekazujemy  kwotę 1920 zł uzyskaną od sponsorów, do puli nagród dla finalistów.   Gratuluję organizatorom i uczestnikom i obiecuję zamieścić wyniki finału na portalu jak i reportaż z tej uroczystości.Dziękuję Panu Adamowi Kała za  utworzenie  "pomostu" między nami.

  Cieszę się z zezwolenia organizatorów na publikację "Charakterystyki projektu", bo może jeszcze inni podejmą taką inicjatywę.

PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO
ŚWIĘTY JACEK - ŚWIATŁO ZE ŚLĄSKA"

Strzelce Opolskie 05.12.2008

W piątek 5 grudnia 2008 roku o godzinie 11.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Strzelcach Opolskich (Plac Żeromskiego 7) odbędzie się Uroczyste Podsumowanie Projektu Edukacyjnego „Święty Jacek - Światło ze Śląska" połączone z koncertem ewangelizacyjnym Magdy Anioł.

Projekt ten był realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich z okazji 15 rocznicy ustanowienia św. Jacka patronem metropolii górnośląskiej.

Głównym celem tego przedsięwzięcia było zainteresowanie postacią urodzonego w Kamieniu Śląskim, jednego z najbardziej znanych w świecie polskich świętych, a także integracja młodzieży szkół średnich i wyższych metropolii górnośląskiej.

Program uroczystości:

 • sprawozdanie z realizacji zadań projektu (wręczenie nagród, podziękowania dla prelegentów i sponsorów),
 • prelekcja „Przesłanie św. Jacka aktualne dziś i teraz" wygłoszona przez Księdza Biskupa,
 •  koncert ewangelizacyjny zespołu Magdy Anioł. 
 •  sprawozdanie z realizacji zadań projektu (wręczenie nagród, podziękowania dla prelegentów i sponsorów),
 •  prelekcja „Przesłanie św. Jacka aktualne dziś i teraz" wygłoszona przez Księdza Biskupa,
 • koncert ewangelizacyjny zespołu Magdy Anioł.          

Organizator:
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich

 

Charakterystyka projektu

 Święty Jacek bardzo często określany jest jako: „Lux ex Silesia" czyli „Światło ze Śląska". Korzenie jego śląskiej tożsamości nie przeszkadzały, wręcz przeciwnie pomagały mu w budowaniu wielokulturowej przestrzeni europejskiej. 15 rocznica ustanowienia św. Jacka patronem metropolii górnośląskiej oraz aktualność jego postaci jako ważnego znaku wskazującego drogę jednoczącej się Europie i Światu, zadecydowały o stworzeniu projektu edukacyjnego o św. Jacku adresowanego do młodzieży.

Nasz wielki Rodak, czczony na całym świecie, w sposób szczególny związany jest z górnośląską prowincją kościelną - nie tylko przez fakt narodzin w Kamieniu Śląskim, ale przede wszystkim poprzez jego wstawiennictwo patronalne. W ubiegłym roku przypadała 750 rocznica śmierci św. Jacka Odrowąża, jednego z najbardziej znanych w świecie polskich świętych, oraz 15 rocznica ustanowienia kościelnej metropolii górnośląskiej, obejmującej archidiecezję katowicką oraz diecezje opolską i gliwicką. Święty Jacek Odrowąż urodzony w Kamieniu Śląskim zaliczany jest do największych postaci XIII wieku i uważany za jednego z najwybitniejszych mężów ówczesnej Europy. To jedyny przedstawiciel Polski pośród postaci 139 świętych znajdujących się na kolumnadzie Berniniego na Placu Św. Piotra. Ten wielki misjonarz trzynastowiecznej Austrii, Polski, Czech, Rusi, Litwy i Ukrainy był kanonizowany w Rzymie 17 kwietnia 1594 r. przez papieża Klemensa VIII. Dekretem z 10 lutego 1993 r. Jan Paweł II mianował św. Jacka głównym patronem Metropolii Katowickiej obejmującej archidiecezję katowicką oraz diecezje opolską i gliwicką.

„Święty Jacek był nowym promieniem światła, które rozpędziło ciemności grzechu i wiarą oświeciło serca Polaków" - pisał o Nim w połowie XIV wieku pierwszy jego biograf lektor Stanisław z Krakowa. Wielki Apostoł Północy jest tym, któremu Europa Północna i Wschodnia zawdzięcza umocnienie chrześcijaństwa, a tym samym swoją tożsamość i możliwość rozwoju. Bardzo często mówi się, że św. Jacek bardziej jest znany poza granicami Polski niż w niej samej.  Można zapytać: Dlaczego więc nie u nas - w Polsce i na Śląsku? Dlaczego potęga postaci i dzieła Jacka bardziej przemawia do innych niż do nas? Niniejszy program jest próbą przybliżenia postaci św. Jacka Odrowąża, ukazania wielkiego bogactwa charyzmatu Apostoła Północy, a tym samym próbą odkrycia na nowo Światła ze Śląska. Chcemy pomóc uczniom odpowiedzieć na te i inne pytania związane z życiem doczesnym i wiecznym św. Jacka.

Celem projektu jest zainteresowanie młodzieży ponadgimnazjalnej postacią wybitnego syna Ziemi Śląskiej i wielkiego Polaka, apostoła Narodów i żarliwego ucznia świętego Dominika. Organizatorzy zakładają, że formalne zaangażowanie uczestnika projektu wyniknie z jego osobistej fascynacji postacią św. Jacka, co przyniesie ze sobą autentyczny przekaz wartości, ku którym święty był zwrócony.

Program przeznaczony jest głównie dla młodzieży Technikum i Liceum Profilowanego  a także dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w  Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich. Będzie realizowany przez okres około 6 miesięcy od kwietnia do listopada 2008 roku. Zastosowane zostaną różnorodne  metody pracy w szczególności: wycieczki, turnieje, konkursy, koncerty, wystawy, prelekcje. Wystąpi grupowa i indywidualna forma pracy uczniów.

 

Opracowanie:

Nauczyciele religii w  Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CELE REALIZACJI PROJEKTU

 

1. Cel ogólny

 

 • św. Jacek - patron Diecezji Opolskiej i Metropolii Górnośląskiej,

 

2. Cele szczegółowe

 

Uczeń:

 

 • dostrzega różne ujęcia św. Jacka w sztuce ludowej, w malarstwie i sztuce polskiej, europejskiej i światowej;
 • zna życie i legendy św. Jacka w czasach wczesnośredniowiecznej Polski i Europy;
 • wie w czym tkwi i przejawia się - od wielu wieków - fenomen popularności kultu św. Jacka;
 •  potrafi uzasadnić czy wartości, którym był wierny św. Jacek są aktualne w życiu współczesnego, młodego człowieka;
 •  objaśnia znaczenie symboli, które towarzyszą przedstawianiu wizerunku św. Jacka;
 •  potrafi uzasadnić, dlaczego św. Jacka nazywano Apostołem Północy, współzałożycielem jedności Europy;
 • „wędruje" śladami kultu św. Jacka (po regionie, Polsce, Europie, świecie), potrafi przedstawić charakter tych miejsc i zabytków;
 •  wie, co daje mieszkańcom Górnego Śląska i do czego ich zobowiązuje dziedzictwo św. Jacka;
 • potrafi poszukiwać informacji z różnych źródeł: literatury, Internetu, z leksykonów, żywotów świętych, encyklopedii katolickich, albumów sztuki, śpiewników, prasy oraz z wywiadów;
 • wzbudza refleksję nad fenomenem popularności kultu św. Jacka w świecie, w przeszłości i współcześnie;
 • rozwija umiejętności prezentowania, w różnych formach, postaci i kultu św. Jacka.

 

 

3. Cel wychowawczy

 

 • uwrażliwienie na obecność kultu św. Jacka w najbliższym otoczeniu, w legendach, w zwyczajach i obrzędach.

 

Uczeń:

 

 • wskazuje na więzi łączące św. Jacka z jego rodziną, parafią, regionem, diecezją;
 •  wzbudza refleksję nad wartościami reprezentowanymi przez św. Jacka;
 •  wskazuje aktualność postaci św. Jacka w czasach współczesnych.

 

 

4. CZAS REALIZACJI

 

 

kwiecień - listopad 2008

 

 

5. ZADANIA DO REALIZACJI

 

 • Przygotowanie wystawy „Św. Jacek jako Lux ex Silesia" (Dni Otwarte Szkoły, gazetki ścienne);
 •  Organizacja Międzydiecezjalnego Turnieju Piłkarskiego o Puchar św. Jacka;
 • Organizacja wycieczek dydaktycznych pt. „Śladami św. Jacka" (Litwa, Kamień Śląski, Kraków, Rzym);
 •   Przygotowanie i realizacja katechez o św. Jacku („Życie i działalność św. Jacka", „Miejsca związane ze św. Jackiem");
 •  Przygotowanie Konkursu wiedzy o św. Jacku „ Św. Jacek - Światło ze Śląska";
 •  Przygotowanie Konkursu plastycznego o św. Jacku „Św. Jacek - święty wokół nas"; Przygotowanie oprawy nabożeństwa różańcowego;
 • Organizacja koncertów ewangelizacyjnych;
 •  Organizacja cyklu spotkań z osobami, które żywo interesują się kultem św. Jacka i stanowi on element ich pracy naukowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ

 

L.P.

 

ZADANIA

 

 

TREŚCI

 

TERMIN

REALIZACJI

 

REALIZATORZY

 

1

 

 

 

 

 

Przygotowanie wystawa na Dni Otwarte Szkoły zatytułowanej : Św. Jacek  Lux ex Silesia, oraz zaprezentowanie postaci świętego uczniom szkół gimnazjalnych naszego powiatu

 

 

Przedstawienie ogólnych zagadnień związanych z życiem i działalnością świętego, uwrażliwienie na Jego na terenie ziemi śląskiej

 

 

Dni otware ZSZ nr 1

 

Zespół nauczycieli religii, uczennice klasy II Th (Wioletta Koszucka) oraz kl. I Th ( Monika Koszucka)

2

 

Zorganizowanie rekolekcji szkolnych

 

Przedstawienie postaci św. Jacka  w ramach konferencji rekolekcji szkolnych

 

 

Rekolekcje szkolne

 

Zespół nauczycieli religii, kapłan prowadzący rekolekcje szkolne (Ks. Z.Bienkiewicz)

 

 

3

 

Międzydiecezjalny Turniej Piłkarski o Puchar św. Jacka

 

 

Wspólne rozgrywki sportowe, których uwieńczeniem będzie zdobycie pucharu „Św. Jacka"

 

 

14.04.2008

 

Dyrekcja szkoły, zespół nauczycieli religii, nauczyciele

w-f oraz wyznaczeni uczniowie

 

 

 

4

 

Katechezy o św. Jacku

 

 

Realizacja w ramach zajęć katechetycznych dodatkowych katechez przedstawiających postać św. Jacka, Jego działalność i aktualność w dobie obecnej

 

 

Zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez zespół katechetyczny

 

Zespół nauczycieli religii ( mgr Ewa Nocoń, dr Edyta Bem)

 

 

5

 

 

Prelekcja (nr 1)

„Św. Jacek z Kamienia Śląskiego"

 

 

Przybliżenie życia św. Jacka w nawiązaniu do miejscowości Kamień Śl. (miejsca urodzenie świętego), legendy związane ze świętym

 

 

Kwiecień 2008

 

Prelegent:

Ks. Sylwester Pruski

kl. III Tg

kl.I Tek "b"

kl. III Tel

 

6

 

Pielgrzymko-wycieczka na Litwę

 

 

Wskazanie związków Litwy z działalnością Świętego ziemi Śląskiej

 

 

Maj

2008

 

dr Edyta Bem

Ks. Sylwester Pruski

 

7

 

 

Prelekcja (nr 2)

„Święty Jacek na pielgrzymim szlaku" cz.1 (Europa zachodnia)

 

 

Wskazanie istoty pielgrzymowania świętego Jacka

 

Maj

2008

 

Prelegent:

Ks. Jacek Olewicz

(Edyta Bem)

8

 

Pielgrzymko-wycieczka do Krakowa

 

Wskazanie na „fragmenty życia świętego" związane ze środowiskiem Krakowskim

 

 

Maj

2008

 

Przewodnik po Krakowie

mgr Joanna Piecyk oraz wyznaczeni katecheci

 

 

9

 

Prelekcja (nr 3)

„Święty Jacek na pielgrzymim szlaku" cz.2 (Europa zachodnia)

 

 

Wskazanie istoty pielgrzymowania świętego Jacka

 

Czerwiec

2008

 

Prelegent:

Ks. Norbert Wons

(Edyta Bem)

 

10

 

Konkurs plastyczny :

„Św. Jacek - święty wokół nas"

 

 

Przybliżenie postaci św. Jacka i Jego życia przez prace plastyczne

 

 

Czerwiec

2008

 

 Ewa Nocoń

 

11

 

Prelekcja (nr 4)

„Aktualność życia i działalności św. Jacka w dobie współczesnej"

 

 

 

Podkreślenie elementów życia świętego, które do dnia dzisiejszego są aktualne

 

Wrzesień

2008

 

Prelegent:

Ks. Walter Lenart

(Adam Kała)

 

12

 

Pielgrzymko-wycieczka do Kamienia Śląskiego

 

Przybliżenie miejsca urodzenia św. Jacka oraz historii rodu Odrowążów

 

Wrzesień

2008

 

Ewa Nocoń

(+ wyznaczone klasy),

ks. dr Zygfryd Gleeser

 

 

13

 

Prelekcja (nr 5)

„Święty Jacek - apostoł Europy północno-wschodniej"

 

Wskazanie istoty pielgrzymowania świętego Jacka z podkreśleniem krajów europy wschodniej

 

 

Październik

2008

 

Prelegent:

Ks. dr Rudolf Nieszwiec

(Adam Kała)

 

 

14

 

Nabożeństwo różańcowe

 

Wykorzystanie motywów życia św. Jacka w rozważaniach modlitwy różańcowej

 

 

Październik

2008

 

dr Edyta Bem

 

15

 

Apel z okazji 30 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża oraz koncert ewangelizacyjny

 

Św. Jacek w nauczaniu

 Jana Pawła II.

 

 

Październik

2008

 

Zespół Katechetów

+ zespół ewangelizacyjny TESTIMONIUM

 

 

16

 

Przygotowanie wystawy w domu katechetycznym (z wykorzystaniem prac plastycznych i literackich uczniów szkoły)

 

 

Życie i działalność św. Jacka, jako inspiracja dla twórców

 

Listopad

2008

 

Ewa Nocoń

 

17

 

Konkurs wiedzy o św. Jacku

 

 

Życie i działalność świętego Jacka na przestrzeni wieków

 

 

Czerwiec

2008

 

Adam Kała

(+chętni uczniowie)

 

 

18

 

Zakończenie i podsumowanie wykonania zadania

 

Przedstawienie prac uczniów uczestniczących w prelekcjach (metoda projektu:  Św. Jacek jako Lux ex Silesia)

 

 

Grudzień

2008

 

Zespół katechetyczny oraz zaproszeni Goście

 

7. EWALUACJA

 

Ocena projektu jest dokonywana na podstawie:

1. Co miesięcznych sprawozdań co zostało dotąd zrobione, jaki był poszczególny udział poszczególnych członków grupy, z czym są największe trudności.

2. Samoocena uczniów: (przeprowadzenie anonimowej ankiety)

 • czy realizowali przyjęte zadania w terminie?
 • czy wszyscy czują się włączeni do pracy grupy?
 •  co należało by usprawnić w naszej pracy?
 • dlaczego nie wszystkie cele zostały zrealizowane?
 •  jak inni oceniali naszą pracę?

3.  Pozytywna ocena środowiska lokalnego

4.  Wzmianki w lokalnej prasie

5.  Zapis w kronice szkolnej