Radujemy się, że portal może nieść pomoc w badaniach historycznych, publikujemy korespondencję od pani Apolonii w sprawie o którą zwróciła się Pani Jadwiga, patrz artykuł tutaj

W odpowiedzi na pytanie i prośbę Pani Jadwigi  z przyjemnością informuję, za Maciejem Zdankiemm, który nawiązując do kultu św. Jacka w swoim artykule pt. “Figury Biblijne w Literackim wizerunku św. Jacka w świetle jego najstarszej hagiografii” pisze : „Kult zyskał tymczasem swoje formy liturgiczne dzięki zezwoleniom kościelnym.W 1527r. Papież Klemens VII wprowadził w dniu 16 VIII święto ku czci Jacka z mszą i oficjum brewiarzowym w kościołach dominikańskich na terenie Królestwa Polskiego i polskiej prowincji zakonnej.Ponadto w 1530 r.dominikanie polscy uzyskali zezwolenie papieskie na udostojnienie m.in. święta Jacka procesją z Najświętszym Sakramentem.W tym samym 1530 r. Papież zezwolił Zygmuntowi I wyznaczyć za zgodą biskupów kościoły niezakonne,gdzie to święto mogłoby być celebrowane.W konsekwencji, w 1540 r.wyznaczono wszystkie kościoły katedralne i kolegiackie metropolii gnieźnieńskiej.Wreszcie w 1542 r. z woli papieża Pawła III zezwolono zakonnikom odmawiać oficjum Jackowe cotygodniowo w czwartki” W przypisie M.Zdanek odwołuje się do: Dokumenty do rozwoju kultu świętego Jacka z XIV wieku,tłum. i opr. A.Zajchowska, w:Święty Jacek,s.237-245. Dla ścisłości podaję również iż data 17 kwietnia związana jest z dniem kanonizacji św. Jacka.

Serdecznie pozdrawiam - Apolonia Samozwaniec - Halicka